Informace pro uchazeče k průběhu přijímacích zkoušek

Uchazeči konající přijímací zkoušku nemusí mít respirátor, ale postačí zdravotnická rouška. V souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT a Mimořádným opatřením MZDR upozorňujeme uchazeče a jejich zákonné zástupce na následující informace, které upravují podmínky konání přijímacích zkoušek.
20. 4. 2021
autor: Mgr. Petr Jelínek

Přijímacího řízení se může účastnit uchazeč tehdy, pokud:

  • nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
  • doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

Doklad o negativním výsledku může uchazeč nahradit:

  • dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  • dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
  • certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Pokud uchazeč nepředloží doklad podle výše uvedených pravidel, nebude mu umožněna účast na přijímacích zkouškách. Doručí-li rodič (zákonný zástupce) řediteli školy do tří dnů omluvenku, koná uchazeč zkoušku v náhradním termínu.

Ihned po vstupu do školy musí každý použít dezinfekci na ruce a dodržovat stanovené rozestupy.