Škola

Charakteristika školy

 

Historie ašského gymnázia sahá až do roku 1908, kdy bylo v Aši založeno Státní reálné gymnázium s vyučovacím jazykem německým, na němž se vyučovalo až do vypuknutí druhé světové války. Po válce byla výuka znovu zahájena v roce 1947 již s vyučovacím jazykem českým, ale trvala pouze do 1. 9. 1949. Gymnaziální vzdělávání se pak vrátilo do Aše až v roce 1954, kdy byla zřízena Jedenáctiletá střední škola. 1. září 1959 se rozhodnutím Ministerstva školství a kultury mění JSŠ na experimentální Dvanáctiletou střední školu, později na Střední všeobecně vzdělávací školu (SVVŠ). V roce 1965 bylo gymnázium opět zrušeno a převedeno do Chebu, avšak v roce 1990 se jej podařilo v Aši obnovit.
K 1. 7. 2002 došlo k administrativnímu sloučení gymnázia se střední průmyslovou školou textilní a ke změně názvu na Gymnázium a SOŠ Aš. Pod hlavičkou SOŠ byly nabízeny různé obory, např. Management oděvnictví, Technické lyceum či Informatika v ekonomice. Připravovala žáky pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti řešení ekonomické problematiky s aktivním využitím výpočetní techniky a prací spojených s komunikační technikou. SOŠ ukončila výuku v červnu 2015. Proto od 1. 9. 2015 mění škola název na Gymnázium Aš, příspěvková organizace.

Osmileté gymnázium nabízí žákům všeobecné studijní zaměření a navzdory tomu, že jde o malou školu, daří se výuku obohatit některými nadstandardními prvky.

Škola stanovila výuku cizích jazyků jako svou prioritu. Jako první cizí jazyk se od primy vyučuje angličtina, od sekundy přibývá jako druhý cizí jazyk němčina. Hodinová dotace obou jazyků je v ŠVP maximálně navýšena, takže žáci jsou schopni složit maturitní zkoušku v kterémkoli z nich. V případě německého jazyka má ašské gymnázium výhodu v tom, že patří mezi školy, jež svým žákům umožňují složení mezinárodně uznávané jazykové zkoušky Das deutsche Sprachdiplom. Další předností školy je její poloha v bezprostředním sousedství SRN. Ašští gymnazisté mají v kvartě možnost strávit šest týdnů na gymnáziu v Selbu a na vyšším stupni se mohou zúčastnit ročního studijního pobytu na gymnáziu v Pegnitz. Partnerské německé školy s gymnáziem rovněž spolupracují v celé řadě projektů nejrůznějšího zaměření.

V posledních dvou ročnících si žáci vybírají z nabídky volitelných předmětů humanitního či přírodovědného zaměření. Mohou se tak přednostně věnovat předmětům, které jsou důležité pro jejich další studium. Do každého ročníku je rovněž zařazen týdenní kurz (ekologický, sportovní, estetický a kurz osobnostního a sociálního rozvoje), na vyšším stupni navíc ještě projektový týden.

V rámci ŠVP škola rovněž věnuje zvýšenou pozornost environmentálnímu vzdělávání, které je integrováno do většiny předmětů, aby se ekologické myšlení mohlo prolínat všemi oblastmi vzdělávání. Environmentální výchova se podílí na aktivitách zaměřených na získání citlivého, odpovědného a trvale udržitelného vztahu k přírodnímu prostředí. Některé z nich se realizují ve spolupráci s partnerskými organizacemi a školami v Bavorsku a Sasku. Velkou oblibu si získal týdenní ekologický kurz ve středisku Sedmihorky, který absolvují žáci primy. Nově utvořená třída tak společně stráví pět dní mimo školní lavice a kromě prakticky orientovaných aktivit zaměřených na poznání přírody se žáci navzájem lépe poznají.

Dalším nadstandardním prvkem je zařazení předmětu Dramatická výchova do ŠVP. Vyučuje se v primě a sekundě a nejmladším žákům nabízí nejrůznější kreativní činnosti, na něž ve výukových předmětech často nezbývá prostor ani čas. Mnoho žáků později navštěvuje kurzy Dramatické výchovy, které pořádá ZUŠ Roberta Schumanna v Aši. Řada z nich se díky tomu aktivně podílí na kulturním dění ve městě, např. během každoročního kulturně divadelního festivalu Ašlerky.

Ve spolupráci s Městským domem dětí a mládeže Sluníčko Aš se škola podílí i na mimoškolních aktivitách žáků. Někteří učitelé vedou zájmové kroužky, např. pohybové hry, fotografický kroužek, filmový klub či novinářský kroužek, v jehož rámci vychází školní noviny Napříč.

Pokračuje rovněž aktivní spolupráce se Sdružením rodičů a přátel gymnázia, které pravidelně pořádá přednášky pro veřejnost, a s o.p.s. Kotec, která se angažuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

Průběžně se zlepšuje materiální vybavení školy a zázemí pro žáky. O přestávkách mohou žáci využívat stoly na ping pong anebo hrát stolní fotbal.

 


Studium

Gymnázium osmileté

79-41-K/81 Gymnázium

 

VÝHODY STUDIA NA OSMILETÉM GYMNÁZIU

 • Ze žáka základní školy se rázem stane student střední školy
 • Přestože přichází do nového prostředí, nehrozí, že by se cítil ztraceně. Jsme malá škola s takřka rodinnou atmosférou a každý je vnímán jako jednotlivec
 • Vytváří se nový třídní kolektiv, který žáky motivuje k vyšším výkonům; vzhledem k tomu, že spolu žáci stráví osm let, vznikají mezi nimi mimořádně pevné a hluboké vztahy, které přetrvávají i řadu let po ukončení studia
 • Osmileté studium tvoří ucelený cyklus, který je započat v primě a vrcholí maturitou, přičemž dbáme na provázanost nižšího a vyššího stupně
 • Přestože jsme malá škola, dbáme na to, aby se studenti v posledních ročnících mohli věnovat především předmětům souvisejícím s oborem jejich budoucího studia (humanitní a přírodovědná profilace)
 • Klademe důraz na budování mezipředmětových vztahů, směřující k hlubšímu pohledu na svět kolem nás, k čemuž napomáhají také projekty, exkurze a poznávací zájezdy
 • Vzhledem k našemu regionu má na škole velkou tradici výuka německého jazyka; kromě možnosti složit jazykovou zkoušku Das deutsche Sprachdiplom nabízíme studentům roční pobyt na partnerském gymnáziu v Pegnitz. Někteří naši absolventi dokonce studují na německých vysokých školách.

 

NADSTANDARD

 • Na konci primy pořádáme týdenní pobyt na ekologickém středisku, jehož cílem je prohloubení zájmu o oblast ekologie a ochrany životního prostředí a také lepší poznání nově utvářeného třídního kolektivu.
 • Zařazení předmětů Dramatická výchova a Mediální výchova na nižším stupni gymnázia a předmětu Mediální výchova v humanitní profilaci na vyšším stupni gymnázia.
 • Posílená výuka cizích jazyků

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM


Zaměstnanci školy

Vedení školy

Mgr. Petr Jelínek
Ředitel
petr.jelinek@gymas.cz
Matematika, Fyzika
 
Mgr. Tomáš Kozel
Zástupce ředitele
tomas.kozel@gymas.cz
Zeměpis, Matematika

Pedagogický sbor

Ing. Jan Burle Ph. D.
jan.burle@gymas.cz
Anglický jazyk
 
RNDr. Anna Březinová
anna.brezinova@gymas.cz
Matematika, Fyzika
 
Mgr. Jaroslava Fulínová
jaroslava.fulinova@gymas.cz
Anglický jazyk
Ing. Pavel Grittner
pavel.grittner@gymas.cz
Informatika a výpočetní technika
 
Ing. Miroslav Helcl
miroslav.helcl@gymas.cz
Tělesná výchova, Základy ekonomiky a práva
 
Mgr. Lenka Horká
lenka.horka@gymas.cz
Matematika, Německý jazyk
 
MgA. Pavla Hošková
pavla.hoskova@gymas.cz
Anglický jazyk, Dramatická výchova
 
Ing. Veronika Dohnalová
veronika.dohnalova@gymas.cz
Matematika
 
Mgr. Olga Krátká
olga.kratka@gymas.cz
Český jazyk, Německý jazyk
Ing. Luboš Lhoták
Koordinátor EVVO
lubos.lhotak@gymas.cz
Biologie, Chemie
 
Mgr. Jana Malotínová
jana.malotinova@gymas.cz
Český jazyk, Hudební výchova, Výtvarná výchova
 
Mgr. Hedvika Millionová
hedvika.millionova@gymas.cz
Chemie
 
Mgr. Jana Petříková
jana.petrikova@gymas.cz
Německý jazyk
 
Mgr. Dana Pěnčíková
dana.pencikova@gymas.cz
Český jazyk, Občanská výchova
 
Mgr. Josef Ponikelský
josef.ponikelsky@gymas.cz
Český jazyk, Německý jazyk
 
Mgr. Milada Soukupová
Výchovný poradce, Metodik Prevence
milada.soukupova@gymas.cz
Tělesná výchova, Biologie
 
Mgr. Jaroslav Staněk
jaroslav.stanek@gymas.cz
Dějepis, Základy společenských věd
 
PhDr. Zdeněk Šíma
zdenek.sima@gymas.cz
Matematika, Fyzika, Chemie
 
Mgr. Romana Žibrická
romana.zibricka@gymas.cz
Anglický jazyk

Ostatní zaměstnanci školy

Jiří Kulferst
školník
 
Jiřina Houdková
hlavní účetní
jirina.houdkova@gymas.cz
 
Ladislava Kodlová
mzdová účetní
ladislava.kodlova@gymas.cz
 
Ing. Petr Farkaš
pověřenec organizace
pfm.as@seznam.cz 
 

 


Školská rada

ČINNOST ŠKOLSKÉ RADY

 • projednává Školní vzdělávací program a Hodnotící zprávu školy
 • schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy a Výroční zprávu o hospodaření školy
 • je seznamována s aktuálním počtem studentů, se vztahem školy a města Aše.

ČLENOVÉ

předsedkyně Alena Žohová
zástupci rodičů

PharmDr. Petr Rejsek

Alena Žohová

zástupci učitelů

Ing. Miroslav Helcl

Mgr. Tomáš Kozel

zástupci zřizovatele

Mgr. Blažek Dalibor

Luboš Pokorný


Výroční zprávy


Metodik prevence


Program EVVO

EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) se rozumí - předávání soustavy znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahu člověka a životního prostředí, problému ŽP z globálního i lokálního hlediska a možností i způsobu dosažení udržitelného rozvoje.

 • rozvinutí schopností uvažovat v souvislostech a chápat interakci přístupů ekologických, technicko technologických, ekonomických i sociálních
 • podněcování aktivity a tvořivosti studentů zaměřené k žádoucímu jednání
 • ovlivňování vztahu k přírodě, odpovědnosti za jednání vůči prostředí, ohleduplnosti a spolupráce v mezilidských vztazích
 • působení na utváření hierarchie životních hodnot a celkového životního stylu ve smyslu potřeb trvale udržitelného rozvoje

Na EVVO úzce navazuje Agenda 21, což je strategický plán, jak v globálním měřítku dosáhnout sladění hospodářského a civilizačního růstu na straně jedné a účinné ochrany přírodních zdrojů, životního prostředí a přírody na straně druhé.

Tento plán byl přijat na Summitu Země, konferenci v Riu de Janeiru v roce 1992 a je složen ze čtyřiceti kapitol. Agentura také formuluje principy trvale udržitelného rozvoje. Tento termín byl poprvé definován v roce 1987 Světovou komisí pro životní prostředí a rozvoj.

Josef Vavroušek definoval tento termín takto : jedná se o takový způsob života, který má usilovat o ideály humanismu a o harmonii vztahu mezi člověkem a přírodou . Hledá rovnováhu mezi svobodami a právy každého jedince a jeho odpovědnosti vůči jiným lidem, přírodě jako celku a to včetně odpovědnosti vůči budoucím generacím.

 1. snížení podílu lidí žijící v extrémní chudobě
 2. umožnění základního vzdělání pro všechny děti - gramotnost obyvatel
 3. zlepšení rovnoprávnosti pohlaví
 4. snížení kojenecké a dětské úmrtnosti
 5. snížení mateřské úmrtnosti
 6. zajištění zdravotnické péče pro všechny potřebné
 7. uplatnění národní strategie udržitelného rozvoje.

Na základě těchto faktů byl v ČR přijat zákon č. 114/1999 Sb.o ochraně přírody a krajiny a zákon č.123/96 Sb, o právu na informace o životním prostředí Usnesením vlády ČR ze dne 23.10 2000 č. 1048 byl přijat Státní program enviromentálního vzdělávání výchovy a osvěty - EVVO v České republice. V souladu s celostátními programy a koncepcemi zpracoval Karlovarský kraj svoji Krajskou koncepci EVVO.

Gymnázium se zabývá touto problematikou již delší dobu. Od roku 1999 je členem Klubu ekologické výchovy (KEV), což je profesní sdružení škol z celé republiky (základních i středních) zabývající se enviromentální problematikou. Škola má zpracován dlouhodobý plán EVVO a každoročně zpracovává Roční plány EVVO.

V minulých letech proběhla celá řada školních i mimoškolních aktivit studentů zaměřených na problematiku ochrany životního prostředí. Např. v rámci přeshraniční spolupráce proběhl rozsáhlý projekt zaměřený na ochranu perlorodky - spolupráce s Bund-naturschutzem SRN. Další projekt ve spolupráci s LČR a městem Aš - Podpora hnízdních možností pro zpěvné ptactvo. Proběhlo velké množství přednášek pro veřejnost a studenty ve spolupráci s měst. Muzeem a ČSOP V rámci projektu Slunce do škol má škola namontováno 12 ks fotovoltaických solárních panelů - alternativní zdroje energie.

Studenti se pravidelně zúčastňují SEK - středoškolské ekologické konference v Praze. Zde se prezentují samostatnými pracemi zaměřenými na problematiku ŽP. Škola se pravidelně zúčastňuje celostátní výtvarné a literární soutěže Zelený list pořádané pod patronátem UNESCO.

Ve škole začala probíhat separace odpadu - v prostorách školy jsou umístěny nádoby na papír, plast a ostatní odpad.

Za aktivity v oblasti EV byla škola oceněna titulem Škola trvale udržitelného rozvoje II. stupně. Diplom byl předán v prosinci 2005 v budově ministerstva školství v Praze. Tento stupeň titulu má v součastné době cca 18 středních škol z celé republiky.


Sponzoři školy

logo Travel Free

Eduroam [cz]

eduroam logo

Bezdrátová síť eduroam je mezinárodní síť, díky které se můžete bezplatně připojit do internetu všude tam, kde je označení eduroam (nejen u nás na škole, ale také v jiných institucích, které jsou připojené do sítě eduroam a poskytují toto připojení. Do sítě eduroam se mohou v prostorách naší školy přihlásit i uživatelé z jiných organizací připojených do sítě eduroam pomocí jejich vlastních přihlašovacích údajů, jež užívají v domovské organizaci.

 

institution.xml


Eduroam [en]

eduroam logo

The eduroam wireless network is an international network that allows you to connect to the Internet free of charge wherever it is called eduroam (not only in our school, but also in other institutions that are connected to the eduroam network and provide this connection. users from other organizations connected to the eduroam network can also sign in to our school using their own login information that they use in their home organization. 

 

institution.xml


Realizovaný projekt - IROP

irop

 

IROP - "MODERNIZACE VYBAVENÍ ŠKOLY"

V rámci projektu „ Modernizace vybavení školy“ byly vybaveny tyto učebny:

 • Učebna jazyků a výpočetní techniky: Moderně vybavená učebna cizích jazyků umožňuje každému jedinci samostatný nácvik poslechových a komunikačních dovedností (sluchátka pro každého žáka, specializovaný software umožňující pedagogovi individuální přístup ke každému žákovi a konkrétní pomoc i kontrolu práce jednotlivce), žáci mohou samostatně pracovat s počítačem (online jazyková cvičení a testy, elektronické slovníky a učebnice, výuková videa, vyhledávání informací, psaní krátkých textů, tvorba prezentací), využívat moderních výukových materiálů pro interaktivní tabuli.
 • Učebny anglického a německého jazyka: Škola disponuje dvěma speciálními jazykovými učebnami pro menší skupiny žáků. Moderně vybavená učebna cizích jazyků umožňuje každému jedinci samostatný nácvik poslechových a komunikačních dovedností (sluchátka pro každého žáka, specializovaný software umožňující pedagogovi individuální přístup ke každému žákovi a konkrétní pomoc i kontrolu práce jednotlivce). Výhodou pro jazykovou výuku je jiné uspořádání nábytku – lavice postavené do půlkruhu umožňují využít volný prostor uprostřed např. pro krátké scénky. Vybavení učebny pomůckami, jako jsou nástěnné výukové tabule nebo mapy, vytváří pro žáky podnětnější prostředí.
 • Učebna zeměpisu: Učebna byla vybavena novým nábytkem, nástěnnými výukovými tabulemi, mapy a interaktivní tabulí.
 • Učebna matematiky: Učebna byla vybavena novým nábytkem, nástěnnými výukovými tabulemi, pomůckami a interaktivní tabulí.
 • Učebna fyziky a chemie: Učebna byla vybavena novým nábytkem, nástěnnými výukovými tabulemi, moderním dataprojektorem a ozvučením. Učitelské pracoviště je vybaveno tak, aby bylo možné žáků předvádět pokusy z chemie a fyziky. Každá žákovská lavice má k dispozici výstup nízkého napětí pro pokusy z oblasti elektřiny a datovou zásuvku pro připojení k internetu.
 • Učebna výpočetní techniky: Učebna je vybavena novým nábytkem, nástěnnými výukovými tabulemi, moderním dataprojektorem a počítači, které splňují současné nároky v oblasti ICT.
 • Učebna biologie: Učebna je vybavena novým nábytkem, nástěnnými výukovými tabulemi, interaktivní tabulí a ozvučením. Dále mikroskopy, senzory a pomůckami, které umožní provádět pokusy v oblasti biologie.

Dále byl zabezpečen bezbariérový přístup do všech učeben školy pomocí schodolezu, byly vybaveny kabinety odborných předmětů a revitalizována zeleň v areálu gymnázia.


Realizovaný projekt - OPVVV

 

V rámci projektu „Podpora výuky na Gymnáziu Aš“ je cílem podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání, umožnit škole působení ICT technika ve výuce všeobecných i odborných předmětů a podpořit žáky středních škol ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.


Volná místa