Studentům a rodičům

Žádosti, formuláře, dokumenty ke stažení


Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Seznam přijatých uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení do Primy 2021/2022

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení do Primy 2021/2022

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého gymnázia pro školní rok 2021/2022

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč (zákonný zástupce) řediteli střední školy do 1. března 2021.

Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásíDoporučujeme, aby každý uchazeč uvedl na přihlášce dvě školy. Získá tím možnost vykonat jednotné testy ve dvou termínech a do výsledku se mu započítá lepší výsledek z každého testu.

Vyplněnou přihlášku uchazeč okopíruje, obě identická vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší a zašlou školám uvedeným v přihlášce. Není nutné chodit k lékaři, zdravotní způsobilost nevyplňujte.

 

Jednotná zkouška se koná ve škole, na níž podal uchazeč přihlášku ke vzdělávání. V prvním termínu se jednotná zkouška koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako první v pořadí. Ve druhém termínu se jednotná zkouška koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako druhou v pořadí.

 

Obdobně v prvním náhradním termínu koná uchazeč zkoušku ve škole, ve které byl omluven z prvního termínu jednotné zkoušky, a druhou náhradní zkoušku koná uchazeč ve škole, ve které byl omluven z druhého termínu jednotné zkoušky.

 


Přípravné kurzy k přijímacímu řízení

Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Aš, příspěvkové organizace pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na Gymnázium Aš pro žáky 5. tříd základních škol.

Kurzy budou probíhat každou středu od 17:00 do 19:00 hodin v budově školy.

1. kurz začíná 13. 1. 2021 v 17:00 hodin

Zaměření kurzů: matematika a její aplikace, český jazyk a literatura.

Vzhledem k epidemiologické situaci budou probíhat zatím pouze online formou.
Zájemci o přípravné kurzy se musí nahlásit na email lenka.horka@gymas.cz. Do emailu uveďte jméno, příjmení a základní školu. Emailem pak obdržíte další informace.

 

Maximální kapacita kurzů je 60 žáků, přednost mají žáci ZŠ z Aše, Hranic a Hazlova. Cena celého kurzu (tj. 12 lekcí) je 300 Kč. 


Maturitní zkoušky 2021/2022

 

Maturitní zkoušky 2021/2022

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky

 

Seznam literárních děl pro maturitní zkoušku 2021/2022, který je platný pro jarní i podzimní zkušební období. 

V jarním zkušebním období se ústní zkoušky před maturitní komisí profilové části uskuteční v období od 16. května do 20. května 2022.

V podzimním zkušebním období se ústní zkoušky před maturitní komisí profilové části uskuteční v období od 1. září do 20. září 2022.

   

Formulář pro žáky - seznam literárních děl

 


Školní jídelna

Vydávání obědů

Doporučený měsíční paušál je 600 Kč/měsíc (cena oběda 29,- Kč mladší žáci, 31,- Kč starší žáci)

ÚČET PRO PLATBY ZA OBĚDY: 198655212/0300 (ČSOB) variabilní symbol Vám přidělí paní Houdková

Provedení plateb

  • trvalým příkazem (doporučeno)
  • každý měsíc platebním příkazem
  • každý měsíc složením dané částky na pokladně ČSOB

Obědy si žáci objednávají ve školní jídelně elektronicky pomocí čipu nebo na webových stránkách https://www.strava.cz/Strava/Stravnik/Prihlaseni; čip také slouží ke vstupu do elektronicky zabezpečené školy a ke kopírování či skenování na školní kopírce.

CENA ČIPU:
120 Kč hotově při převzetí (vratná záloha, která bude vrácena po ukončení studia výměnou za nepoškozený čip)

Důležité

Systém výdeje obědů je aktualizován jedenkrát týdně. Pozdní zaplacení obědů znamená, že strávník se může stravovat jenom za předpokladu, že má finanční prostředky na svém kontě (peníze se automaticky převedou do dalšího kalendářního měsíce).

Pokud dítě onemocní, je možné první den neplánované nemoci odebrat oběd do jídlonosičů. Po dobu nemoci nemají žáci nárok na dotované školní stravování.

Poznámka:
Veškeré neprojedené peníze budou automaticky převedeny na další kalendářní měsíc. Na konci školního roku mohou být přeplatky vráceny, nebo převedeny na další školní rok. O stavu svého konta bude strávník pravidelně informován při objednávání obědu. Přesný způsob objednávání obědů bude vyvěšen v prostorách jídelny. Případné dotazy budou zodpovězeny na tel.: 354 525 585 (paní Houdková) nebo v podatelně školy nebo na www stránkách školy www.gymas.cz

Ke stažení


Nenechte to být

“Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přinášíme efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Linkou bezpečí a Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno.

Odkaz k informování školy zde.


Zvonění ve škole

Hodina Čas

Přestávka (po)

0 7:05 - 7:50 10 minut
1 8:00 - 8:45 10 minut
2 8:55 - 9:40 20 minut
3 10:00 - 10:45 10 minut
4 10:55 - 11:40 10 minut
5 11:50 - 12:35 10 minut
6 12:45 - 13:30 10 minut
7 13:40 - 14:25 10 minut
8 14:35 - 15:20 10 minut
9 15:30 - 16:15 10 minut
10 16:25 - 17:10  

 


Plán areálu školy

 

Rozmístění tříd, kabinetů a kanceláří


Budova A
kancelář ředitele školy, kancelář zástupce ředitele školy, sborovna
sekretariát, školník
prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima, oktáva
učebny fyziky a informatiky
učebny anglického jazyka a německého jazyka
knihovna
Budova B sborovna, metodik ICT
učebny biologie dramatické výchovy a výtvarné výchovy
laboratoře chemie a fyziky
Budova C tělocvična
Budova E jídelna
učebna hudební výchovy

 


Seznamy učebnic

Školní rok 2021/2022

 prima

Stáhnout

kvinta

Stáhnout

sexta

Stáhnout

septima

Stáhnout

oktáva

Stáhnout

 


Digitální učební materiály

 

název

ročník

typ

ke stažení

Ekosystém les

prima

prezentace

PDF

Rostlinné společenstvo v lese

prima

prezentace

PDF

Bezobratlí v lese

prima

prezentace

PDF

Obratlovci v lese

prima

prezentace

PDF

Ekosystém les

prima

pracovní list

PDF

Ekosystém les

prima

test

PDF

Ekosystém vody

prima

prezentace

PDF

Společenstvo bezobratlých ve vodě

prima

prezentace

PDF

Obratlovci ve vodě

prima

prezentace

PDF

Ekosystém voda

prima

pracovní list

PDF

Ekosystém voda

prima

test

PDF

Ekosystém luk a pastvin

prima

prezentace

PDF

Ekosystém polí

prima

prezentace

PDF

Společenstvo živočichů polí, luk a pastvin

prima

prezentace

PDF

Pole, louky a pastviny

prima

pracovní list

PDF

Ekosystém polí, luk a pastvin

prima

pracovní list

PDF

BIOCENÓZY ČESKÉ REPUBLIKY - Lužní lesy

septima

prezentace

PDF

BIOCENÓZY ČESKÉ REPUBLIKY - Horské smrčiny

septima

prezentace

PDF

BIOCENÓZY ČESKÉ REPUBLIKY - Bučiny

septima

prezentace

PDF

BIOCENÓZY ČESKÉ REPUBLIKY Kulturní lesy

septima

prezentace

PDF

Minerály zemské kůry

kvarta

prezentace

PDF

Vnitřní geologické děje

kvarta

prezentace

PDF

Vnější geologické děje

kvarta

prezentace

PDF

Vznik a vývoj litosféry

kvarta

prezentace

PDF

Hydrosféra

kvarta

prezentace

PDF

Atmosféra

kvarta

prezentace

PDF

Pedosféra

kvarta

prezentace

PDF

Geologie Země

kvarta

pracovní list

PDF

Historická geologie - Vznik života

kvarta

prezentace

PDF

Geologické éry - Prahory a starohory

kvarta

prezentace

PDF

Geologické éry - Prvohory

kvarta

prezentace

PDF

Geologické éry - Druhohory

kvarta

prezentace

PDF

Geologické éry - Třetihory a čtvrtohory

kvarta

prezentace

PDF

Původ a vývoj člověka

kvarta

prezentace

PDF

Historická geologie

kvarta

pracovní list

PDF

Společenstva ČR - Doubravy a dubohabrové háje

kvarta

prezentace

PDF

Společenstva ČR - Louky

kvarta

prezentace

PDF

Společenstva ČR - Horské oblasti

kvarta

prezentace

PDF

Společenstva ČR - Rašeliniště

kvarta

prezentace

PDF

Společenstva ČR - Sutě, stepi a písčiny

kvarta

prezentace

PDF

Polní plodiny - Nejběžnější polní plodiny a jejich význam

sekunda

prezentace

PDF

Ekosystém sadů a zahrad

sekunda

prezentace

PDF

Okrasné zahrady - Umělé ekosystémy sloužící k rekreaci

sekunda

prezentace

PDF

Parky a sídlištní zeleň - Okrasné byliny i dřeviny ve městě

sekunda

prezentace

PDF

Živočichové parků, zahrad a sídlištní zeleně - Bezobratlí i obratlovci

sekunda

prezentace

PDF

Rumiště a okraje cest - Rostliny na okrajích cest a na rumištích

sekunda

prezentace

PDF

Okolí lidských sídel - Sady, okrasné zahrady a parky

sekunda

pracovní list, test

PDF

Lidská sídla - Organismy provázející člověka

sekunda

prezentace

PDF

Organismy pěstované člověkem - Pokojové rostliny

sekunda

prezentace

PDF

Chovaní živočichové - Domácí mazlíčci

sekunda

prezentace

PDF

Hospodářsky významné organismy - Houby a bezobratlí

sekunda

prezentace

PDF

Hospodářská zvířata - Ryby, ptáci a savci

sekunda

prezentace

PDF

Lidská sídla - Organismy provázející člověka

sekunda

pracovní list, test

PDF

Tropické deštné lesy - Rostliny a živočichové pralesů

sekunda

prezentace

PDF

Tropy a subtropy - Užitkové rostliny tropických a subtropických oblastí

sekunda

prezentace

PDF

Savany a stepi - Rostliny a živočichové savan a stepí

sekunda

prezentace

PDF

Pouště a polopouště - Život v pouštích a polopouštích

sekunda

prezentace

PDF

Tundry a polární oblasti - Živočichové a rostliny žijící v polárních oblastech

sekunda

prezentace

PDF

Moře a oceány - Organismy žijící v mořích a oceánech

sekunda

prezentace

PDF

Cizokrajné ekosystémy

sekunda

pracovní list, test

PDF